Menu

Obec Bitozeves
Obec Bitozeves
Nehasice, Tatinná, Vidovle

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Bitozeves
Obec Bitozeves vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Bitozeves 50
44001 Louny
Telefon: +420 728 059 811
E-mail: podatelna@bitozeves.cz
WWW: www.bitozeves.cz/
ID Datové schránky: q6mbmab
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Bitozeves 50
  44001 Louny
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Bitozeves 50
  44001 Louny
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: q6mbmab
107-331940267/0100 (Komerční banka, a.s.)
00556238
DIČ:
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Návrh rozpočtu 2013
  rozpočet 2013.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 505,64 kB
  Staženo: 966×
  Vloženo: 6. 9. 2013
  Návrh rozpočtu na rok 2014
  návrh rozpočtu na rok 2014.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,31 kB
  Staženo: 893×
  Vloženo: 18. 11. 2013
  Návrh rozpočtu na rok 2015
  http___www.bitozeves.cz_e_download.php_file=data_uredni_deska_obsah484_18.pdf&original=návrh+rozpočtu+201620151109_14134231.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,87 kB
  Staženo: 709×
  Vloženo: 9. 2. 2016
  Návrh rozpočtu na rok 2016
  http___www.bitozeves.cz_e_download.php_file=data_uredni_deska_obsah484_18.pdf&original=návrh+rozpočtu+201620151109_14134231.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,87 kB
  Staženo: 746×
  Vloženo: 9. 2. 2016
  Rozpočet 2008
  rozpočet 2008.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 587,04 kB
  Staženo: 987×
  Vloženo: 6. 9. 2013
  Rozpočet 2009
  rozpočet 2009.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 690,24 kB
  Staženo: 1,057×
  Vloženo: 6. 9. 2013
  Rozpočet 2010
  návrh rozpočtu 2010.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 537,72 kB
  Staženo: 918×
  Vloženo: 6. 9. 2013
  Rozpočet 2011
  rozpočet 2011.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 580,57 kB
  Staženo: 912×
  Vloženo: 6. 9. 2013
  Rozpočet 2012
  rozpočet 2012.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,36 kB
  Staženo: 956×
  Vloženo: 6. 9. 2013
  Rozpočet na rok 2017
  e_download.php.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 578,69 kB
  Staženo: 752×
  Vloženo: 3. 1. 2017
  Rozpočet na rok 2019
  schválený rozpočet20190103_11434120.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 610,05 kB
  Staženo: 602×
  Vloženo: 3. 1. 2019
  Schválený rozpočet na rok 2018
  Rozpočet rok 201820180105_10550656.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 604,29 kB
  Staženo: 621×
  Vloženo: 9. 1. 2018

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Bitozeves
  Bitozeves 50
  44001 Louny
 • elektronickým podáním: podatelna@bitozeves.cz
 • telefonicky na tel. čísle:  +420 728 059 811

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Bitozeves vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Bitozeves poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2009

výroční+zpráva+za+rok+2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,2 kB
Staženo: 926×
Vloženo: 6. 9. 2013

Výroční zpráva za rok 2010

výroční+zpráva+za+rok+2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,01 kB
Staženo: 931×
Vloženo: 6. 9. 2013

Výroční zpráva za rok 2011

výroční+zpráva+za+rok+2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,94 kB
Staženo: 984×
Vloženo: 6. 9. 2013

Výroční zpráva za rok 2012

výroční+zpráva+za+r.+2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,75 kB
Staženo: 973×
Vloženo: 6. 9. 2013

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,51 kB
Staženo: 876×
Vloženo: 16. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 201420150108_09104802.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,74 kB
Staženo: 770×
Vloženo: 8. 1. 2015

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva 201520160505_10365803.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,83 kB
Staženo: 694×
Vloženo: 5. 5. 2016

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva20170103_13092014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,81 kB
Staženo: 606×
Vloženo: 3. 1. 2017

Výroční zpráva za rok 2017

10620180109_10490679.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,9 kB
Staženo: 531×
Vloženo: 9. 1. 2018

výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 201820190108_08465179.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,03 kB
Staženo: 421×
Vloženo: 8. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva podle z 106 1999Sb 20200110_09010474.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,87 kB
Staženo: 322×
Vloženo: 10. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva 106.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,15 kB
Staženo: 238×
Vloženo: 5. 1. 2021

Výroční zpráva za rok 2021

výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 430,94 kB
Staženo: 107×
Vloženo: 16. 8. 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva20230208_09492100.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 891,26 kB
Staženo: 88×
Vloženo: 8. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva20240115_10080185.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 901,85 kB
Staženo: 38×
Vloženo: 15. 1. 2024

Rok 2023

Seznam podaných žádostí

Žádost ke stažení (357.57 kB)

Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 368.56 kB

Rok 2022

Seznam podaných žádostí

1. žádost ke stažení (590.96 kB)soubor ke stažení (34.59 kB)

2. žádost ke stažení (12.83 MB)

- odpověď (413.39 kB)

3. žádost ke stažení (30.6 MB)

- odpověď na žádost (422.7 kB)

4. žádost ke stažení (781.42 kB)

- odpověď na žádost (372.19 kB)

Rok 2021

Seznam podaných žádostí

1. žádost ke stažení (137.04 kB)

- odpověď na žádost (162.7 kB)

Rok 2020

Seznam podaných žádostí

1. žádost ke stažení

- odpověď na žádost

2. žádost ke stažení

- odpověď na žádost

Rok 2019 -

Seznam podaných žádostí:

1.žádost ke stažení

 -odpověď na žádost

 2. žádost ke stažení

 - odpověď na žádost

3. žádost ke stažení

- odpověď na žádost

4. žádost ke stažení

- odpověď na žádost

Rok 2018

Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost

Rok 2017

1. Žádost ke stažení

-Odpověď na žádost

2. Žádost ke stažení

Odpověď na žádost

3. Žádost ke stažení

Odpověď na žádost

4. Žádost ke stažení

Odpověď na žádost

5. Žádost ke stažení

Odpověď na žádost

6. Žádost ke stažení

Odpověď na žádost

 

Rok 2016

1. Žádost ke stažení

-Odpověď na žádost ke stažení

Přílohy:

hospodaření za rok 2014

hospodaření za rok 2013

hospodaření za rok 2012

hospodaření za rok 2011

2. Žádost ke stažení

-Odpověď na žádost ke stažení

3. Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

4. Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost

-Přílohy:

Kopie úvěrové smlouvy mezi Obcí Bitozeves a KB Louny

 

5. Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost

- Přílohy:

Darovací smlouva

Výpisy

Rok 2015

1. Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

Přílohy:

Vyjádření k dotazu dle zákona 106/1999 Sb.

Stanovisko k žádosti

2. Žádost ke stažení

-Odpověď na žádost ke stažení

3. Žádost ke stažení

-Odpověď na žádost ke stažení

4.Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

Přílohy:

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

5.Žádost ke stažení

-Odpověď na žádost ke stažení

6.Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

Přílohy:

Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb

Rok 2014

1. Žádost ke stažení

-  Průkaz energetické náročnosti ke stažení - bod žádosti č. 2

- body žádosti č. 1 a 3 byly Rozhodnutím odmítnuty, informace k bodům č. 1 a 3 budou

  poskytnuty v průběhu výběrového řízení po předání nabídek uchazečů.

 2. Žádost ke stažení

-    Odpověď na žádost ke stažení

3. Žádost ke stažení

- Smlouva o dílo s firmou CTS corp., s.r.o. ke stažení - bod žádosti č. 1

- bod žádosti č. 2 byl Rozhodnutím odmítnut z důvodu, že je součástí spisového materiálu,

  který byl předán oddělení Hospodářské kriminální policie Louny a k poskytnutí tohoto

  dokumentu byl vyžádán souhlas vyšetřovatele. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

4.Žádost ke stažení

-odpověď ke stažení

Přílohy:

Rozsudek

Stanovisko

 

Rok 2013

 1  Žádost ke stažení

  - Odpověď na žádost ke stažení

 2 Žádost ke stažení

 - Odpověď na žádost ke stažení

Žádost o poskytnutí informace ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

 Přílohy:

Smlouva o dílo ke stažení

Dodatek č. 1 ke smlouvě ke stažení

Darovací smlouva ke stažení

Průběh budování multifunkčního hřiště ke stažení

žádost ke stažení

- Odpověd ke stažení

žádost ke stažení

-Odpověd ke stažení

Žádost ke stažení

-Odpověď ke stažení

Žádost ke stažení

- Odpověď ke stažení

Žádost ke stažení

-Odpověď ke stažení

10 Žádost ke stažení

- Odpověď ke stažení

11 Žádost ke stažení

     Žádost byla odložena podle § 17 odst. 5 zák. č.106/1999 Sb.

Rok 2012

 1 Žádost ke stažení

  - Odpověď na žádost ke stažení

 2 Žádost ke stažení

 - Odpověď na žádost ke stažení

 3 Žádost ke stažení

Odpověď ke žádost ke stažení

 4 Žádost ke stažení

 - Odpověď na žádost ke stažení

Rok 2010

Žádost ke stažení

- Odpověď na žádost ke stažení

Objednávka - TDO

objednávka+-+tdo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,55 kB
Staženo: 1,116×
Vloženo: 6. 9. 2013

Žádost o povolení ke kacení dřevin rostoucích mimo les

Žádost+o+povolení+ke+kácení+dřevin+rostoucích+mimo+les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,69 kB
Staženo: 1,052×
Vloženo: 6. 9. 2013

Žádost o povolení ke kácení dřevin v lese

Žádost o povolení ke kácení dřevin v lese.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 18,5 kB
Staženo: 852×
Vloženo: 6. 9. 2013

Žádost o povolení užívání veř. prostr.

Žádost o povolení užívání veř. prostr..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38 kB
Staženo: 828×
Vloženo: 6. 9. 2013

Žádost o přidělení čísla popisného evidenčního

Žádost+o+přidělení+čísla+popisného_evidenčního.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,4 kB
Staženo: 917×
Vloženo: 6. 9. 2013

Žádost občanů

Žádost občanů (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 946×
Vloženo: 23. 3. 2022

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CzechPoint      Autobusy

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:91
TÝDEN:188
CELKEM:628736

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie